GPLLI instructors

List of GPLLI program instructors

Medicine
(Basic)
Medicine
(Clinical)
Science Pharmaceutical Sciences Engineering
Program
Leader
Kohei Miyazono Takashi Kadowaki Yuichi Iino Ikuro Abe Ichiro Sakuma
Coordinator Takeshi Iwatsubo Mineo Kurokawa Yoshitaka Oka Masanobu Uchiyama Shu Takagi
Yasuteru Urano Nobuhito Saito Hiroyuki Takeda Ichio Shimada Hitoshi Tabata
Shigeo Okabe Tsuyoshi Takato Yoshitaka Fukada Shigeo Murata Yuichi Tei
Masanobu Kano Tatsuya Yamasoba Naohiko Sugita
The Institute of Medical Science Institute of Molecular and Cellular Biosciences
Yasushi Kawaguchi Katsuhiko Shirahige
Kensuke Miyake Yoshinori Watanabe

GPLLI Program Project Professors

Graduate School of Medicine
Keiji Itaka, Shogo Ehata, Tadafumi Hashimoto

Graduate School of Engineering
Kensuke Osada

Graduate School of Pharmaceutical Sciences
Masaru Kato

Graduate School of Science
Misaki Miyoshi

Translational Research Initiative (TRI)
Chris D. Beaumont