SAVE-J II study本邦における院外心停止患者に対するExtracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation (ECPR)
に関する多施設後ろ向き観察研究

Publications

Publications

  • Inoue A, Hifumi T, Sakamoto T, Kuroda Y.
    Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation for Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Adult Patients.
    J Am Heart Assoc. 2020 Apr 7; 9(7): e015291.
  • Toru Hifumi, Akihiko Inoue, Toru Takiguchi, Kazuhiro Watanabe, Takayuki Ogura, Tomoya Okazaki, Shinichi Ijuin, Ryosuke Zushi, Hideki Arimoto, Hiroaki Takada, Shinichirou Shiraishi, Yuko Egawa, Jun Kanda, Michitaka Nasu, Makoto Kobayashi, Masaaki Sakuraya, Hiromichi Naito, Shunichiro Nakao, Norio Otani, Ichiro Takeuchi, Naofumi Bunya, Takafumi Shimizu, Hirotaka Sawano, Wataru Takayama, Shigeki Kushimoto, Tomohisa Shoko, Makoto Aoki, Takayuki Otani, Yoshinori Matsuoka, Koichiro Homma, Kunihiko Maekawa, Yoshio Tahara, Reo Fukuda, Migaku Kikuchi, Takuo Nakagami, Yoshihiro Hagiwara, Nobuya Kitamura, Kazuhiro Sugiyama, Tetsuya Sakamoto, Yasuhiro Kuroda, SAVE-J II Study Group
    Variability of extracorporeal cardiopulmonary resuscitation practice in patients with out-of-hospital cardiac arrest from the emergency department to intensive care unit in Japan.
    Acute Med Surg. 2021 May 1;8(1):e647.
PAGE TOP