The Japan Endocrine Society

GuidelinesJapan Endocrine Society clinical practice guideline for the diagnosis and management of primary aldosteronism 2021

Mitsuhide Naruse, Takuyuki Katabami, Hirotaka Shibata, Masakatsu Sone, Katsutoshi Takahashi, Akiyo Tanabe, Shoichiro Izawa, Takamasa Ichijo, Michio Otsuki, Masao Omura, Yoshihiro Ogawa, Yutaka Oki, Isao Kurihara, Hiroki Kobayashi, Ryuichi Sakamoto, Fumitoshi Satoh, Yoshiyu Takeda, Tomoaki Tanaka, Kouichi Tamura, Mika Tsuiki, Shigeatsu Hashimoto, Tomonobu Hasegawa, Takanobu Yoshimoto, Takashi Yoneda, Koichi Yamamoto, Hiromi Rakugi, Norio Wada, Aya Saiki, Youichi Ohno, Tatsuya Haze

Practice guideline for lipodystrophy syndromes—clinically important diseases of the Japan Endocrine Society (JES)

Tomohiro Tanaka, Toru Kusakabe, Ken Ebihara, Megumi Aizawa-Abe, Daisuke Aotani, Tohru Yorifuji, Mari Satoh, Yoshihiro Ogawa, Kazuwa Nakao

Management of immune-related adverse events in endocrine organs induced by immune checkpoint inhibitors: clinical guidelines of the Japan Endocrine Society

Hiroshi Arima, Shintaro Iwama, Hidefumi Inaba, Hiroyuki Ariyasu, Noriko Makita, Michio Otsuki, Kazunori Kageyama, Akihisa Imagawa, Takashi Akamizu

New diagnostic criteria of adrenal subclinical Cushing's syndrome: opinion from the Japan Endocrine Society

Toshihiko Yanase, Yutaka Oki, Takuyuki Katabami, Michio Otsuki, Kazunori Kageyama, Tomoaki Tanaka, Hisaya Kawate, Makito Tanabe, Masaru Doi, Yuko Akehi, Takamasa Ichijo

Diagnosis and treatment of adrenal insufficiency including adrenal crisis: a Japan Endocrine Society clinical practice guideline

Toshihiko Yanase, Toshihiro Tajima, Takuyuki Katabami, Yasumasa Iwasaki, Yusuke Tanahashi, Akira Sugawara, Tomonobu Hasegawa, Tomoatsu Mune, Yutaka Oki, Yuichi Nakagawa, Nobuhiro Miyamura, Chikara Shimizu, Michio Otsuki, Masatoshi Nomura, Yuko Akehi, Makito Tanabe, Soji Kasayama

Guidelines for the diagnosis and treatment of primary aldosteronism -The Japan Endocrine Society 2009-

Tetsuo Nishikawa, Masao Omura, Fumitoshi Satoh, Hirotaka Shibata, Katsutoshi Takahashi, Naohisa Tamura and Akiyo Tanabe; The Task Force Committee on Primary Aldosteronism, The Japan Endocrine Society

Return to menu

150130