Instruction to Authors
Home
Subscription
Contents
@

About Japanese Heart Journal

Editor-in-Chief

Ryozo Nagai, MD, Tokyo


Advisory Board

Tuneaki Sugimoto, MD, Tokyo
Yoshio Yazaki, MD, Tokyo

@

Managing Editor

Yasunobu Hirata, MD, Tokyo
Jun-ichi Suzuki, MD, Tokyo
Tsutomu Yamazaki, MD, Tokyo

@

@

Editorial Board

Yoshifusa Aizawa, MD, Niigata, Norman R. Alpert, MD, Vermont
Jay N. Cohn, MD, Minneapolis, C. Richard Conti, MD, Florida
Yoshinori Doi, MD, Kochi, Hisayoshi Fujiwara, MD, Gifu
Herbert J. Geschwind, MD, Paris, Atsuo Goto, MD, Tokyo
William Grossman, MD, San Francisco, Yoshiyuki Hada, MD, Tokyo
Tsutomu Imaizumi, MD, Kurume, Hiroshi Inoue, MD, Toyama
Mitsuaki Isobe, MD, Tokyo, Takaaki Isshiki, MD, Tokyo
Tohru Izumi, MD, Kanagawa, Katsuo Kanmatsuse, MD, Tokyo
Hiroshi Kasanuki, MD, Tokyo, Hideaki Kawaguchi, MD, Sapporo
Hiroshi Kishida, MD, Tokyo, Issei Komuro, MD, Tokyo
Masahiko Kurabayashi, MD, Gunma, Yoshihisa Kurachi, MD, Osaka
Yukio Maruyama, MD, Fukushima, Akira Matsumori, MD, Kyoto
Hiroaki Matsuoka, MD, Tochigi, Masunori Matsuzaki, MD, Yamaguchi
Hideo Mitamura, MD, Tokyo, Tetsuji Miura, MD, Sapporo
Kyoichi Mizuno, MD, Chiba, Seibu Mochizuki, MD, Tokyo
Shin-ichi Momomura, MD, Tokyo, Kenji Nakai, MD, Iwate
Takeshi Nakano, MD, Mie, Satoshi Ogawa, MD, Tokyo
Shin-ichiro Ohkawa, MD, Tokyo, Fumitaka Ohsuzu, MD, Saitama
Ken Okumura, MD, Hirosaki, Muthu Periasaamy, MD, Cincinnati
Kazuyuki Shimada, MD, Tochigi, Masami Shimizu, MD, Kanazawa
Hiroaki Shimokawa, MD, Fukuoka, Tadashi Suzuki, MD, Gunma
Shin-ichi Takamoto, MD, Tokyo, Kan Takayanagi, MD, Saitama
Katsu Takenaka, MD, Tokyo, Chuwa Tei, MD, Kagoshima
Louis Tobian, Jr., MD, Minneaolis, Hitonobu Tomoike, MD, Yamagata
Teruhiko Toyo-oka, MD, Tokyo, Iwao Yamaguchi, MD, Tsukuba
Tetsu Yamaguchi, MD, Tokyo, Kazuhide Yamaoki, MD, Tokyo
Mitsuhiro Yokoyama, MD, Kobe, Nobuo Yoshimoto, MD, Saitama
Douglas P. Zipes, MD, Indianapolis