TEXT SIZE
 
Committees 2014

 

Committee of Clinical Specialist Accreditation Examination

Chair: Hiroshi BABA
Members:Akio IKEDA, Shigeki KAMEYAMA, Katsuhiro KOBAYASHI, Nobukazu NAKASATO, Motohiro OKADA, Kazuhiro OGUNI, Masako WATANABE

Committee of Classification and Terminology

Chair:Kenji SUGAI
Members: Hiroshi BABA, Shinichiro HAMANO, Kiyoto KASAI, Masako KINOSHITA, Hiroshi MATSUDA, Michiharu MORINO, Jun NATSUME, Shinji SAITO, Hiroshi SHIGETO、Yoshihiro SUGIURA, Yukitoshi TAKAHASHI, Yuji WADA, Aihide YOSHINO

Editorial Board of Journal of Japan Epilepsy Society

Chair: Hitoshi YAMAMOTO
Members: Koji IIDA, Katsumi IMAI, Hiroto IWASA, Hideaki KANEMURA, Katsuhiro KOBAYASHI, Taketishi MAEHARA, Eiichi MARU, Toshisaburo NAGAI, Shinichi NIIJIMA, Akihisa OKUMURA, Hedeaki SHIRAISHI, Kenji SUGAI, Yuji WADA, Eiju WATANABE, Harumi YOSHINAGA, Shinichi YOSHIOKA

Committee of English Journal “Epilepsy & Seizure”

Chair:Shinichi HIROSE
Members: Takao HASHIMOTO, Kyosuke KAMADA, Kosuke KANEMOTO, Takato MORIOKA, Yoshiya L MURASHIMA, Imaharu NAKANO

Committee of International Affairs

Chair: Akio IKEDA
Members: Shinichi HIROSE, Yushi INOUE, Riki MATSUMOTO, Yoshiya L.MURASHIMA, Hirokazu OGUNI, Takao TAKAHASHI, Kiyohito TERADA, Masako WATANABE
Tatsuya TANAKA, MD, DMSc (ILAE Ex Officio),Sunao KANEKO, MD, DMSc, PhD(CAOA Ex Officio)

Committee of Juhn and Mary WADA Prize

Chair: Naoki AKAMATSU
Members:Hiroshi BABA, Shigeru CHIBA, Koichi HIRATA, Shinichi HIROSE, Akio IKEDA, Yushi INOUE, Hiroto IWASA, Akiyoshi KAKITA

Committee of Legislative and Medical Care Affairs

Chair: Kensuke KAWAI
Members: Atsushi ARAKI, Kouichi HIRATA, Hidetomo KUBOTA, Yoshihiro MAEDA, Masato MATSUURA, Tkuji NISHIDA, Hidenori SUGANO, Ichiro TAKUMI

Committee of Long-Term Program

Chair:Yushi INOUE
Members:Shigeki KAMEYAMA, Eiichi MARU, Masato MATSUURA, Toshisaburo NAGAI
(Observer: Hiroshi BABA, Makiko OSAWA)

Education Subcommittee

Chair:Hirokazu OGUNI
Members:Naoki AKAMATSU, Koichi HIRATA, Hidemoto KUBOTA, Mariko MAESAWA, Eiichi MARU, Nobuhiro MIKUNI, Motohiro OKADA, Taisuke OTSUKI

Committee of Medical Economics

Chair:Taisuke OTSUKI
Member:Masami FUJII, Makoto FUNATSUKA, Keiko HARA, Yushi INOUE, Kensuke KAWAI, Misa NAKANO, Nobukazu NAKASATO, Takuji NISHIDA, Masaki TANAKA

Committee of Drug Investigation Affairs

Chair:Shigeru CHIBA
Member:Kitami HAYASHI, Amami KOTO, Masato MATSUURA, Yoshiya MURASHIMA, Hedeaki SHIRAISHI, Masako WATANABE

Committee of Membership and Public Relations Affairs

Chair:Amami KATO
Members: Kiyotaka HASHIZUME, Akio IKEDA, Susumi ITO, Mitsutoshi OKAZAKI, Ichiro TAKUMI, Yutaka WATANABE

Committee of Practice Guideline

Chair: Naoki AKAMATSU
Member: Keiko HARA, Taketoshi MAEHARA, Nobuhiro MIKUNI, Mitsutoshi OKAZAKI, Mutsuo SASAGAWA, Kenji SUGAI, Hitoshi YAMAMOTO, Hideo YAMAUCHI

Committee of Conflict of Interest

Chair: Syozo Tobimatsu
Member:Shin-ichi HIROSE, Hiroto IWASE, Kensuke KAWAI, Nobuiro MIKUNI

Committee of Constitution Amendment

Chair: Toshisaburo NAGAI
Members:Shigeru CHIBA, Kazuhiro HAGINOYA, Taisuke OTSUKI, Syozo TOBIMATSU, Yutaka WATANABE

Ethical Committee

Chair: Nobukazu NAKASATO
Members:Nobutaka ARAI, Koichi HIRATA, Ruriko MATSUI, Yuko SAKAUCHI, Hidenori SUGANO, Takao TAKAHASHI, Makiko TATEBAYSASHI, Keiko WATANABE

Committee of Promotion of Basic Research

Chair: Motohiro OKADA
Members:Akiyoshi KAKITA, Eiichi MARU, Yoshiya MURASHIMA, Yukihiro OHNO, Yoshiyasu SUGIURA, Yukitoshi TAKAHASHI, Yuto UEDA, Kazuhiro YAMAKAWA

Committee of Gender Equality

Chair: Harumi YOSHINAGA
Members:Hiroto IWASA, Hidetomo KUBOTA, Mana KURIHARA, Mariko MAESAWA, Tamaki MIYAMOTO, Masahiro MIZOBUCHI, Ichiro TAKUMI

Committee of Promotion of Epilepsy Care

Chair: Makiko OSAWA
Members:Yoshiharu HIRANO, Ruriko MATSUI, Masato MATSUURA, Masahiko MIKUNI, Nobuhiro MIKUNI, Taisuke OTSUKI, Makiko TATEBAYASHI, Yoshikazu UGAWA, Hitoshi YAMAMOTO

Program of 48th Annual Congress

Chair: Hirokazu OGUNI
Vice-Chair: Makiko OSAWA
Members:Hiroshi BABA, Shin-ichiro HAMANO, Kiyotaka HASHIZUME, Kitami HAYASHI, Shinichi HIROSE, Akio IKEDA, Yushi INOUE, Shigeki KAMEYAMA, Kousuke KANEMOTO, Kensuke KAWAI, Taketoshi MAEHARA, Eiichi MARU, Yoshiya L.MURASHIMA, Minoru OISHI, Motohiro OKADA, Akihisa OKUMURA, Taisuke OTSUKI, Kenji SUGAI, Takao TAKAHASHI, Yukitoshi TAKAHASHI, Sadotoshi TSUJI, Masako WATANABE, Hitoshi YAMAMOTO

 

日本てんかん学会 事務局

〒187-0031
東京都小平市小川東町4-6-15
TEL・FAX:042-345-2522
E-MAIL: jes-oas@umin.ac.jp
Copyright (C) 2011 The Japan Epilepsy Society