Our Proposal to Host 15th International CLEFT Congress October 19th-24th, 2025 “Best time in Kyoto to create cleft history!”
 
 
     
 
 Executive Committee(2019-2020)
Orthodontics
Isao
SAITO
Takafumi
SUSAMI
Kotaro
MAKI
Shoichi
MIYAWAKI
Isao
MATSUNO
Naoyuki
MATSUMOTO
Kazuhiro
YAMADA
Keiji
MORIYAMA
       
Oral-maxillofacial surgery
Mikihiko
KOGO
Ritsuo
TAKAGI
Tetsu
TAKAHASHI
Norifumi
NAKAMURA
Makoto
NOGUCHI
Tadashi
MIKOYA
Tadashi
YAMANISHI
 
       
Plastic surgery
Hirotaka
ASATO
Koichi
UEDA
Hiroyuki
OJIMI
Tsuyoshi
KANEKO
Shunsuke
YUZURIHA
     
       
Speech therapy
Yuko
OGATA
Keiko
SUZUKI
   
       
Prosthodontic
Yuka
SUMITA
     
       
Pediatric dentistry
Satoru
OCHIAI
     
       
Otorhinolaryngology
Hitome
KOBAYASHI
     
       
Other Dentaly
Takayoshi
SAKAI
     
       
 Auditor(2019-2020)
Seiji
IIDA
Hiroyuki
ISHIKAWA
Shuzo
BOKU