Our Proposal to Host 15th International CLEFT Congress October 19th-24th, 2025 gBest time in Kyoto to create cleft history!h
 
 
     
 
@Councilorsi2019-2020j
Orthodontics
Kaoru
IGARASHI
Hiroyuki
ISHIKAWA
Yasuo
ISHIWATA
Hiroshi
KAMIOKA
Suguru
KONDO
Isao
SAITO
Takafumi
SUSAMI
Naoto
SUDA
Eiji
TANAKA
Kotaro
TANIMOTO
Takashi
HIRAKAWA
Eiji
FUKUYAMA
Kotaro
MAKI
Isao
MATSUNO
Naoyuki
MATSUMOTO
Ken
MIYAZAWA
Shoichi
MIYAWAKI
Mitsuru
MOTOYOSHI
Keiji
MORIYAMA
Kazuhiro
YAMADA
       
Oral-maxillofacial surgery
Akihiko
IIDA
Seiji
IIDA
Mitsuyoshi
IINO
Ken
KIRIYAMA
Mikihiko
KOGO
Hideaki
SAKASHITA
Kenichiro
SUGA
Ritsuo
TAKAGI
Satoshi
TAKADA
Tetsu
TAKAHASHI
Seiji
NAKAMURA
Norifumi
NAKAMURA
Nagato
NATSUME
Makoto
NOGUCHI
Masayuki
FUKUDA
Kazuto
HOSHI
Tadashi
MIKOYA
Yoshio
YAMASHITA
Tadashi
YAMANISHI
Akira
WATANABE
 
       
Plastic surgery
Tadashi
AKAMATSU
Hirotaka
ASATO
Kiichi
INAGAWA
Koichi
UEDA
Hiroyuki
OJIMI
Takayuki
OKUMOTO
Tsuyoshi
KANEKO
Kazuo
KISHI
Shinji
KOBAYASHI
Masahiro
TACHI
Tasuyoshi
TOSA
Shuzo
BOKU
Yuhei
YAMAMOTO
Shunsuke
YUZURIHA
   
       
Speech therapy
Naoko
INOUE
Yuko
OGATA
Tomoe
KIMURA
Akiko
SATO
Keiko
SUZUKI
     
       
Prosthodontic
Shogo
OZAWA
Yuka
SUMITA
   
       
Pediatric dentistry
Satoru
OCHIAI
Masashi
SATO
Takahiro
FUNATSU
 
       
Otorhinolaryngology
Hitome
KOBAYASHI
Naohiro
YAMADA
   
       
Other Dental
Takayoshi
SAKAI